วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

โครงการการศึกษาต่อเนื่องเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับพัฒนาหมู่บ้านของตนเองเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕ คน ณ สวนพริกขาว บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกกลาง  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางวิไล เชื้อสุวรรณ เป็นวิทยากร


โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการจัดการขยะ (ทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก) จำนวน ๕ ชั่วโมง

 วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการจัดการขยะ(ทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก)  จำนวน ๕ ชั่วโมง   เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้รู้จักคัดยกขยะ นาำกลับมาใช้ใหม่  ใ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับพัฒนาหมู่บ้านของตนเองเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยได้รับเกียรติจาก นางประนอม หล้าหมอก กำนันตำบลโคกกลาง  เป็นประธานในพิธีเปิด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕ คน ศูนย์ 3 วัย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลาง  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางประนอม หล้าหมอก เป็นวิทยากร
โครงการการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างภูมิคุ้มกันโคโร่น่าไวรัสและภาวะซึมเศร้า)

 วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างภูมิคุ้มกันโคโร่น่าไวรัสและภาวะซึมเศร้า) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และการดูแลตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันโคโร่น่าไวรัสและภาวะซึมเศร้า  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน ณ กศน.ตำบลบุ่งแก้ว ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี                             โดยมีนางกฤษณา กัยหาชัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำการบรูแฟนซี จำนวน ๖ ชั่วโมง

  วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔  กศน.ตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำการบรูแฟนซี  จำนวน ๖ ชั่วโมงเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์          จัด ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีผู้เรียน      จำนวน ๑๐ คน  โดยมีนางสาวนันทา คณะวาปี  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำการบรูแฟนซี จำนวน ๖ ชั่วโมง

 วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔  กศน.ตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำการบรูแฟนซี  จำนวน ๖ ชั่วโมงเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยได้รับเกียรติจากนางลำดวน แพลงเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด จัด ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีมีผู้เรียนจำนวน ๑๐ คน ดยมีนางสาวนันทา คณะวาปี

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ การทำเปลญวน จำนวน ๔๐ ชั่วโมง

 ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ การทำเปลญวน จำนวน ๔๐ ชั่วโมง เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ละครวงค์ ผู้ใหญ่บ้านโคกสง่า เป็นประธานในพิธีเปิด จัด ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีผู้เรียนจำนวน ๒๐ คน โดยมีนายผัน บันดาศักดิ์