วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน

วันที่2มีนาคม2560 กศน.ตำบลโคกกลางจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเชียน ภาษาจีน และประชาคมอาเชียนวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาวิชาการ stem camp

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560

กศน.ตำบลโคกกลางจัดโครงการพัฒนาวิชาการ stem camp เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อาเซียนศึกษา และวิชาเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา