วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ค่ายอาสายุวกาชาด

ระหว่างวันที่5-7 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอโนนสะอาดได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลั้กสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านม่วงดง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี