วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563


กศน.ตำบลโคกกลาง จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยในชุมชน 
(กลุ่มสนใจ) ณ กศน.ตำบลโคกกลาง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563


โครงการการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การทำเตา

พันล้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลโคกกลาง จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน  การทำเตาพันล้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับ
พัฒนาหมู่บ้านของตนเองเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญ  สืบจากสิงห์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี  เป็นประธานในพิธีเปิด