วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน

วันที่2มีนาคม2560 กศน.ตำบลโคกกลางจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเชียน ภาษาจีน และประชาคมอาเชียน