วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันเด็ก เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

                                      วันที่14มกราคม2560
กศน.อำเภอโนนสะอาดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ร.ร.ทศบาลโนนสอาด