วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาวิชาการ stem camp

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560

กศน.ตำบลโคกกลางจัดโครงการพัฒนาวิชาการ stem camp เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อาเซียนศึกษา และวิชาเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา


วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน v-net

วันที่24 กุมภาพันธ์2560 กศน.อำเภอโนนสะอาดจัดโครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน v-net หลักสูรตประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ณ.หอประชุมอำเภอโนนสะอาด


นที่24 กุมภาพันธ์2560 กศน.อำเภอโนนสะอาดจัดโครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน v-net หลักสูรตประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ณ.หอประชุมอำเภอโนนสะอาด